Návštěvní řád Musea Montanelli

 

I. Obecná ustanovení

Návštěvními prostorami Musea Montanelli (dále jen MuMo) se rozumí vymezené prostory určené pro individuální i hromadnou veřejně přístupnou prohlídku prezentovaných sbírek formou expozic, výstav či doplňkových kulturních akcí a programů.

Otvírací doba těchto prostor je časově vymezena stanovenou návštěvní dobou zveřejněnou při vstupu do muzea  a na webových stránkách. Otevírací doba může být za určitých podmínek změněna dle potřeb muzea. O této změně jsou návštěvníci vždy předem informováni při vstupu do muzea, na recepci muzea a webových stránkách.

Prodej vstupenek je zahájen současně s otevřením návštěvních prostor, končí zpravidla 30 minut před ukončením návštěvní doby.

Na ukončení návštěvní doby jsou návštěvníci upozorněni pracovníky muzea 10 minut před skončením návštěvní doby. Po této výzvě musí návštěvníci opustit prostory muzea do konce návštěvní doby.

Výše vstupného do expozic, na výstavy a další akce je stanovena individuálně a diferencovaně. Je prezentována na recepci muzea a na webové stránce MuMo (www.museummontanelli.com) a je v souladu s výší ceny uváděné na prodávaných vstupenkách.

Návštěvníci jsou povinni uschovat si vstupenku po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.

Děti ve věku do 15 let mají do muzea povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu.

 

II. Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek

Návštěvníci jsou povinni zachovávat při prohlídce expozic a výstav maximální opatrnost. Dotýkat se smějí jen mobiliáře a exponátů, které jsou k tomuto účelu výslovně určeny a takto označeny.

Za věci odložené v prostorách MuMo nenese žádnou zodpovědnost.

Fotografování vystavených exponátů je povoleno výhradně pro osobní potřebu, a to bez použití externího blesku a stativu. MuMo si vyhrazuje právo zákazu pořizování fotografií ve stanovených výstavách. Zákaz fotografování u těchto výstav je umístěn na viditelném místě před vstupem do výstavy.

Do muzea je zakázáno vstupovat se psy či jinými zvířaty vyjma vodících a asistenčních psů doprovázejících zdravotně postižené osoby.

V návštěvních prostorách mimo místa k tomu přímo vyhrazená je zakázáno jíst a pít. 

V prostorách muzea je zakázáno polehávat a opírat se o zdi.

 

III. Požární ochrana a bezpečnost návštěvníků

Uvnitř prostor celého muzea je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

V případě úrazu návštěvníka se úraz nahlásí na recepci muzea nebo pracovníku konajícímu službu, který zajistí první pomoc nebo přivolání lékařské pomoci. O úrazu sepíše protokolární záznam a odevzdá jej nejpozději do jednoho dne nadřízenému pracovníku.

Návštěvníci mohou vyjádřit své připomínky, poznatky, zážitky, zkušenosti z prohlídky v návštěvní knize, jež je vedena na recepci muzea. V případě stížnosti na poskytované služby se kromě zápisu mohou obrátit na příslušného vedoucího pracovníka, jeho zástupce nebo přímo na vedení MuMo.

Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu nebo jiným nepřiměřeným chováním škodu MuMo, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka bude vyžádána asistence Policie ČR (§ 13 zákona č. 283/91 Sb.). Rozsah, výše a způsob náhrady škody bude určen podle příslušných předpisů MuMo a zákonů ČR.

Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do prostor muzea zakázán.

 

IV. Organizované prohlídky a doprovodné programy

Organizovaná prohlídka a doprovodné programy pro školní a dětské kolektivy se koná za vedení pracovníka MuMo ve skupinách o minimálním počtu 3 osob, včetně neplatících dětí do věku 14 let, a o maximálním počtu 15 osob. Organizované prohlídky a doprovodné programy je nutné  předem objednat.

Za organizované skupiny dětí a mládeže zodpovídá jejich pedagogický dozor jak v průběhu doprovodného programu, tak i v případě, že se žáci po muzejních prostorách pohybují samostatně.

 

V. Návštěvní řád Kavárny muzea

Vstup do Kavárny muzea je zdarma. Návštěvníci pouze informují po vyzvání obsluhu recepce o své návštěvě.

Otevírací doba Kavárny muzeum je shodná s otevírací dobou muzea, pokud není stanoveno jinak.

V Kavárně muzeum platí zákaz konzumace alkoholu osobám mladším 18 let.

Kamerový systém

Prostory MuMo jsou střeženy kamerovým systémem za účelem oprávněného zájmu, tedy zajištění bezpečnosti objektu, vystavených děl, návštěvníků a zaměstnanců MuMo. Návštěvník bere na vědomí tuto skutečnost

 

VI. Závěrečná ustanovení

MuMo nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení Podmínek pro návštěvníky.

Výjimku z Podmínek pro návštěvníky může, ve zdůvodněných případech, povolit pouze vedení MuMo.

Tyto Podmínky pro návštěvníky a ochrana osobních údajů vstupují v platnost dnem podpisu vedením MuMo.

 

––

V Praze 1. května 2018.

Novinky na váš email

Chcete být informováni o nových výstavách a akcích Musea Montanelli?
Přihlašte se k odběru novinek!